Nota prawna

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie informacje znajdujące na stronach WWW w witrynie ogorzelec.eu zamieszczone są wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych, bez pełnej gwarancji co do ich treści. Informacje te nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Redakcja witryny ogorzelec.eu nie składa jakichkolwiek oświadczeń oraz nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do dokładności, aktualności, zupełności, poprawności czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu.

Wszelkie dane znajdujące się na niniejszym Portalu zostały przez Redakcję uzyskane ze źródeł, które uważa za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowania błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, wydawca witryny w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą wystąpić w treściach zawartych w Portalu. Redakcja przeprowadza okresowe zmiany oraz uaktualnienia treści Portalu.

Redakcja witryny ogorzelec.eu nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników odwiedzających witrynę za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, związane z wykorzystaniem danych zamieszczonych w witrynie, jak również związane z niezamieszczeniem przez Redakcję jakichkolwiek danych w witrynie. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także reklam oraz sytuacji, w których Redakcja witryny została o możliwości wystąpienia szkody zawiadomiona.

Ze względu na ogólnodostępny charakter informacji technicznych zawartych w witrynie, Redakcja witryny ogorzelec.eu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń związanych z prawami patentowymi w odniesieniu do informacji o rozwiązaniach technicznych prezentowanych w witrynie ogorzelec.eu

Ochrona danych

Redakcja witryny ogorzelec.eu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Podanie przez Użytkownika danych osobowych może okazać się konieczne dla potrzeb kontaktu lub współpracy. W takim przypadku Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe w odpowiednim dla niego zakresie, udzielając jednocześnie zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów kontaktu Redakcji witryny z Użytkownikiem. Redakcja witryny zobowiązuje się do należytej ochrony i przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do nieudostępniania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody lub polecenia Użytkownika.

Prawa autorskie

Serwis ogorzelec.eu został przygotowany przez Redakcję Portalu ogorzelec.eu jako serwis informacyjny dla wszystkich zainteresowanych miejscowością Ogorzelec w gminie Kamienna Góra. Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie przysługują autorom tekstów, materiałów graficznych oraz dźwiękowych i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 04 lutego 1994 roku o „Ochronie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych".

Kopiowanie oraz wykorzystywanie tekstów, elementów graficznych i dźwiękowych zawartych w serwisie ogorzelec.eu wymaga pisemnej zgody Redakcji Portalu. 

Współpraca z Readakcją Portalu

W ramach portalu ogorzelec.eu dopuszczalna jest współpraca Redakcji Portalu z osobami trzecimi – niezwiązanymi w jakikolwiek sposób z prowadzeniem serwisu oraz nie posiadającymi praw administracyjnych. Za główny cel współpracy zewnętrznej przyjmuje się rozwój, rozbudowę oraz wzbogacanie zawartości strony ogorzelec.eu

Współpraca odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i polega w głównej mierze na publikowaniu dzieł, tj. tekstów, elementów graficznych, dźwiękowych lub wideo przekazywanych Redakcji Portalu. Dzieła nadsyłane do Redakcji witryny bez podania ich autora i źródła, jak również dzieła, co do których rzetelności Redakcja Portalu ma zastrzeżenia oraz dzieła naruszające dobro osób trzecich bądź też prawo do prywatności nie podlegają publikacji w serwisie ogorzelec.eu

Zasady zamieszczania opinii i komentarzy na Portalu

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie zamieszczane w serwisie przez Użytkowników. Użytkownik zamieszcza opinię w imieniu własnym i na swoją odpowiedzialność. Użytkownik oświadcza, że jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Ze względów technicznych czas wysłania przez Użytkownika opinii w serwisie nie jest tożsamy z czasem publicznego udostępnienia opinii w serwisie.

Użytkownik nie może zamieszczać w serwisie opinii (i nicków), które zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny lub zawierają linki prowadzące do wyżej wymienionych treści.

Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć wcześniej napisane opinie. Usunięcie przez Użytkownika opinii z serwisu jest możliwe poprzez wysłanie do redakcji powiadomienia za pomocą formularza dostępnego w zakładce kontakt.

Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji opinii lub jej usunięcia bez podania przyczyny i bez powiadomienia autora opinii oraz nie gwarantuje terminu publikacji.
 

Postanowienia dodatkowe

Redakcja witryny ogorzelec.eu zastrzega sobie prawo do zmiany w treści niniejszej Noty. Korzystanie z witryny przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Noty.

Facebook Comments

Zostaw odpowiedź