Wnioski do MPZP terenów górniczych

Gmina Kamienna Góra podjęła kolejne kroki planistyczne względem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla terenów górniczych na Pliszce i Zielonej Skale. Do 23.09.2011 r. można składać swoje wnioski do obu planów.

Poniżej pełna treść ogłoszenia Wójta Gminy Kamienna Góra:

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamienna Góra uchwał:

  • Nr LIII/273/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Ogorzelec III",
  • Nr LIII/272/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Ogorzelec IV" z terenami sąsiednimi.
     

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu terenu górniczego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w terminie do dnia 23.09.2011 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w terminie do dnia 23.09.2011 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres damasiewicz@kamiennagora.kei.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Kamienna Góra,

Stanisław Szmajdziński 

 Źródło: BIP Urzędu Gminy Kamienna Góra.

Facebook Comments

Comments are closed.